Mzdy a personalistika – personálne poradenstvo

Pre menšie a stredné spoločnosti je externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy oveľa efektívnejšie ako zamestnávanie vlastného mzdového účtovníka. Oblasť personalistiky a miezd podlieha častým legislatívnym zmenám, kladie vysoké nároky na ovládanie zákonov a je citlivou stránkou ekonomického života podniku. Poskytneme vám komplexné odborné služby od spracovania prvej pracovnej zmluvy až po výstupný list.
Poskytnem Vám odborné poradenstvo pri odporúčaniach mzdového zaradenia pracovníkov, návrhu motivačného systému odmien, nastavení spravodlivých kritérií v mzdovej oblasti alebo pri špecifických prípadoch zamestnávania invalidných občanov. Správnosť rozhodovania manažmentu v oblasti mzdovej politiky a vedenia mzdovej agendy je základom spokojnosti zamestnancov a tým aj úspešného dosahovania cieľov podniku.

Na základe posúdenia vašich individuálnych potrieb pomôžem pri:

• vypracovaní pracovných zmlúv, dohôd o mimopracovnej činnosti, výpovedí a iných písomností v oblasti pracovného práva
• vypracovaní mzdových a pracovných poriadkov
• spracovaní kompletnej agendy personalistiky a miezd, vrátane písomností pri styku s poisťovňami
• ročnom zúčtovaní